רשלנות בניתוח

חלק ניכר מתביעות הרשלנות הרפואית מוגשות בגין נזקים הנגרמים למטופלים כתוצאה מרשלנות בניתוחים. 

ניתוח הינו פעולה רפואית הטומנת בחובה סיכונים לא מבוטלים, ובהתאם לחוק ולפסיקת בתי המשפט, על הרופא להסביר למטופל המתעתד לעבור ניתוח הסבר מפורט לגבי הפרוצדורה הניתוחית, לרבות הסיכונים הכרוכים בה, סיכויי הצלחתה והחלופות הטיפוליות הקיימות, לפני ביצוע הניתוח, על מנת שהמטופל יוכל לקבל את ההחלטה לגבי ביצוע הניתוח, כאשר מלוא המידע הדרוש לו לשם כך עמד בפניו.

בהתאם לחוק, על הרופא לאשר את הסכמת המטופל לביצוע הניתוח, לאחר קבלת מלוא ההסברים הנדרשים, באמצעות חתימה על טופס הסכמה לביצוע הניתוח.

במידה ובמהלך הניתוח נגרם למטופל נזק אשר הסיכון להתרחשותו לא הוסבר למטופל, קמה לו עילה לתביעה בגין ביצוע ניתוח בהעדר הסכמה מדעת, גם אם מדובר בנזק שנגרם שלא כתוצאה מרשלנות בביצוע הפרוצדורה הניתוחית עצמה. במקרה זה, יהיה על המטופל לשכנע את בית המשפט כי אילו היו ניתנים לו ההסברים אודות אותו הסיכון, הוא היה נמנע מביצועו, ואז הוא יהיה זכאי לפיצוי מלא בגין כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהניתוח.

גם אם לא יעלה בידי המטופל להוכיח כי קבלת ההסברים אודות סיכוני הניתוח הייתה מונעת את ביצועו, תהייה למטופל זכאות לפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה שלו להחליט מה יעשה בגופו, לאחר קבלת מידע מלא לגבי הניתוח.

בנוסף לעילת העדר הסכמה מדעת, עשויה לקום למטופל עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח, מקום בו הניתוח בוצע שלא בהתאם לסטנדרט רפואי סביר, למשל, ביצוע ניתוח ללא בירור מקדים ראוי, ביצוע ניתוח שלא בטכניקה כירורגית מתאימה, ביצוע ניתוח בחוסר זהירות ומיומנות, רשלנות בהליך ההרדמה וחוסר מעקב ראוי לאחר ביצוע הניתוח.

אם אתה חושד כי נגרם לך נזק כתוצאה מרשלנות רפואית בניתוח , מומלץ כי תפנה לעו"ד רשלנות רפואית בכדי לברר האם קיימת לך עילה לתביעת רשלנות רפואית